Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Index "Boekbesprekingen" --> Houtwal & snoepbos aanleg en onderhoud


Aanleg en beplanten van een houtwal & snoepbos. Fruitbomen in een snoepbos planten.

In een houtwal kunnen er veel nuttige insecten, zoogdieren en vogels leven. Ze zorgen voor een gezondere fruittuin. Gebruik geen eenstijlige (witte) meidoorn nabij een aanplanting van peren- of appelbomen, omwille van infectiegevaar van bacterievuur. In een snoepbos worden er streekeigen fruitsoorten & fruitbomen geplant waar iedereen mag van proeven. Plant betaalbare kwaliteitsbomen en struiken in houtwallen en snoepbosjes.

1.Wat is een houtwal?

- Een houtwal is een met kreupelhout beplante, langgestrekte ophoping van grond. Een wal is een verhoogd stuk grond.

- Een houtwal is eveneens een haag van gevlochten dode takken tussen palen.

Oorspronkelijk is een houtwal een scheiding tussen twee akkers.

Houtwal, hout wal, wal hout

2. Voordelen van een houtwal?

- Een houtwal is een biotoop waar meerdere inheemse dier- en plantensoorten natuurlijk samenleven. Kleine zoogdieren, insecten en vogels komen er veel voor.
- In een houtwal kunnen ook streekeigen fruitsoorten geplant worden: Cornus mas (gele kornoelje), Corylus avellana (hazelnoten), Castane sativa (tamme kastanje), Juglans regia (okkernoot, walnoot), Mespilus germanica (mispel), Prunus domestica insititia (mirabelpruimen), Prunus spinosa (sleedoorn), Ribes uva-crispa (kruisbes) en zwarte vlierbes (Sambucus nigra).

- Een snoepbosje bestaat uit deze streekeigen fruitsoorten waarin fruit- en notenbomen en bessenstruiken staan. Iedereen kan snoepen van het bos dat vrij toegankelijk is. Er worden geen gewasbeschermingsproducten gebruikt, maar indien nodig wordt er wel gesnoeid. Walnoten en mirabelpruimen verdragen minder goed snoeien.

  - --

3.Onderhoud van houtwallen?

De exploitatie van houtwallen bestaat uit een periodiek kappen van de houtige gewassen tot aan de grond; door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de strook nieuwe loten gevormd.
Walnoten/ okkernoten en mirabelpruimen verdragen minder goed kappen tot aan de grond.

Niet alle vernoemde planten mogen in de winter gesnoeid worden. Meer informatie over de beste snoeitijd in de snoeikalender.

4. Subsidie voor onderhoud en aanleg?

Voor houtwallen als kleine landschapselementen (= lijnvormige beplanting) kan men in sommige gemeenten of steden een subsidie bekomen voor de aanleg en het onderhoud mits er enkel erkende streekeigen plantensoorten worden gebruikt. Per gemeente kunnen de streekeigen soorten verschillen.

Voor een houtwal rond een siertuin wordt meestal geen subsidie gegeven.

5.Te gebruiken fruitbomen & loofboomsoorten & struiken voor het beplanten van een houtwal?

Veldesdoorn of Spaanse aak (Acer campestre), Esdoorn (Acer pseudoplatanus), Zwarte els (Alnus glutinosa), Grauwe els (Alnus incana),

Haagbeuk (Carpinus betulus), Tamme kastanje (Castanea sativa), Gele kornoelje (Cornus mas), Rode kornoelje (Cornus sanguinea), Hazelaar (Corylus avellana), Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna),

Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Groene beuk (Fagus sylvatica), Es (Fraxinus excelsior), Hulst (Ilex aquifolium), Okkernoot/walnoot (Juglans regia), Wilde liguster (Ligustrum vulgare), gewone mispel (Mespilus germanica),

Ratelpopulier (Populus tremula), Canadapopulier (Populus x canadensis), Boskers (Prunus avium), Mirabelpruimen (Prunus domestica insititia), Vogelkers (Prunus padus), Sleedoorn (Prunus spinosa),

Zomereik (Quercus robur), Sporkehout (Rhamnus frangula), Kruisbes (Ribes uva-crispa), Hondsroos (Rosa canina), Eglantier (Rosa rubiginosa),

Groene bindwilg (Salix viminalis), Kraakwilg (Salix fragilis), Amandelwilg (Salix amygdalina), Bittere wilg (Salix purpurea), Schietwilg (Salix alba), Waterwilg (Salix caprea), Grove wilg (Salix cinerea), Vlier (Sambucus nigra), Lijsterbes (Sorbus aucuparia),

Venijnboom of Taxus (Taxus baccata), Winterlinde (Tilia cordata), Gewone iep (Ulmus minor), Gelderse roos (Viburnum opulus),

 

In de nabijheid van fruitbomen en fruitaanplantingen moet het aanplanten van eenstijlige (witte) meidoorn (Crataegus monogyna), vuurdoorn (Pyracantha) en rotsmispel (Cotoneaster) vermeden worden omdat het waardplanten van bacterievuur zijn.


Eénstijlige of witte meidoorn - Crataegus monogyna

 

 Voor meer informatie over te gebruiken fruitsoorten in een houtwal: zie boek "Groente & Fruit Encyclopedie"

 Veel fruitplezier!


 

Laatste aanpassing: 11/11/13            G. De Kinder

 
Vragen of suggesties? Fruitblog ABC en https://twitter.com/gdekinder (twitter)